تماس با ما

لیست محصولات این تولید کننده وایت وستینگ هاوس

در صفحه
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  اگر در حال جستجو برای یک سیستم تهویه مطبوع  اولیه، با سطح خروجی سرمایش عالی هستید وایت وستینگ هاوس بهترین گزینه شما خواهد بود که با خروجی سرمایش  12000 BTU میتواند مکان شمارا به بهترین نوع ممکن تهویه نماید  این سیستم تهویه مطبوع کوچک دیواری  مجهز به سیستم خنک کننده می تواند در هر مکان تقریبا  نصب شود.

  1 تومان
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  اگر در حال جستجو برای یک سیستم تهویه مطبوع  اولیه، با سطح خروجی سرمایش عالی هستید وایت وستینگ هاوس بهترین گزینه شما خواهد بود که با خروجی سرمایش  18000 BTU میتواند مکان شمارا به بهترین نوع ممکن تهویه نماید  این سیستم تهویه مطبوع کوچک دیواری  مجهز به سیستم خنک کننده می تواند در هر مکان تقریبا  نصب شود.

  1 تومان
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  اگر در حال جستجو برای یک سیستم تهویه مطبوع  اولیه، با سطح خروجی سرمایش عالی هستید وایت وستینگ هاوس بهترین گزینه شما خواهد بود که با خروجی سرمایش  24000 BTU میتواند مکان شمارا به بهترین نوع ممکن تهویه نماید  این سیستم تهویه مطبوع کوچک دیواری  مجهز به سیستم خنک کننده می تواند در هر مکان تقریبا  نصب شود.

  1 تومان
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  اگر در حال جستجو برای یک سیستم تهویه مطبوع  اولیه، با سطح خروجی سرمایش عالی هستید وایت وستینگ هاوس بهترین گزینه شما خواهد بود که با خروجی سرمایش  27000 BTU میتواند مکان شمارا به بهترین نوع ممکن تهویه نماید  این سیستم تهویه مطبوع کوچک دیواری  مجهز به سیستم خنک کننده می تواند در هر مکان تقریبا  نصب شود.

  1 تومان
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  اگر در حال جستجو برای یک سیستم تهویه مطبوع  اولیه، با سطح خروجی سرمایش عالی هستید وایت وستینگ هاوس بهترین گزینه شما خواهد بود که با خروجی سرمایش  30000 BTU میتواند مکان شمارا به بهترین نوع ممکن تهویه نماید  این سیستم تهویه مطبوع کوچک دیواری  مجهز به سیستم خنک کننده می تواند در هر مکان تقریبا  نصب شود.

  1 تومان
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  اگر در حال جستجو برای یک سیستم تهویه مطبوع  اولیه، با سطح خروجی سرمایش عالی هستید وایت وستینگ هاوس بهترین گزینه شما خواهد بود که با خروجی سرمایش  32000 BTU میتواند مکان شمارا به بهترین نوع ممکن تهویه نماید  این سیستم تهویه مطبوع کوچک دیواری  مجهز به سیستم خنک کننده می تواند در هر مکان تقریبا  نصب شود.

  1 تومان
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  اگر در حال جستجو برای یک سیستم تهویه مطبوع  اولیه، با سطح خروجی سرمایش عالی هستید وایت وستینگ هاوس بهترین گزینه شما خواهد بود که با خروجی سرمایش  9000 BTU میتواند مکان شمارا به بهترین نوع ممکن تهویه نماید  این سیستم تهویه مطبوع کوچک دیواری  مجهز به سیستم خنک کننده می تواند در هر مکان تقریبا  نصب شود .

  1 تومان
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  اگر در حال جستجو برای یک سیستم تهویه مطبوع  اولیه، با سطح خروجی سرمایش عالی هستید وایت وستینگ هاوس بهترین گزینه شما خواهد بود که با خروجی سرمایش  12000 BTU میتواند مکان شمارا به بهترین نوع ممکن تهویه نماید  این سیستم تهویه مطبوع کوچک دیواری  مجهز به سیستم خنک کننده می تواند در هر مکان تقریبا  نصب شود.

  1 تومان
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  اگر در حال جستجو برای یک سیستم تهویه مطبوع  اولیه، با سطح خروجی سرمایش عالی هستید وایت وستینگ هاوس بهترین گزینه شما خواهد بود که با خروجی سرمایش  18000 BTU میتواند مکان شمارا به بهترین نوع ممکن تهویه نماید  این سیستم تهویه مطبوع کوچک دیواری  مجهز به سیستم خنک کننده می تواند در هر مکان تقریبا  نصب شود.

  1 تومان
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  اگر در حال جستجو برای یک سیستم تهویه مطبوع  اولیه، با سطح خروجی سرمایش عالی هستید وایت وستینگ هاوس بهترین گزینه شما خواهد بود که با خروجی سرمایش  24000 BTU میتواند مکان شمارا به بهترین نوع ممکن تهویه نماید  این سیستم تهویه مطبوع کوچک دیواری  مجهز به سیستم خنک کننده می تواند در هر مکان تقریبا  نصب شود.

  1 تومان
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  اگر در حال جستجو برای یک سیستم تهویه مطبوع  اولیه، با سطح خروجی سرمایش عالی هستید وایت وستینگ هاوس بهترین گزینه شما خواهد بود که با خروجی سرمایش  30000 BTU میتواند مکان شمارا به بهترین نوع ممکن تهویه نماید  این سیستم تهویه مطبوع کوچک دیواری  مجهز به سیستم خنک کننده می تواند در هر مکان تقریبا  نصب شود.

  1 تومان
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  اگر در حال جستجو برای یک سیستم تهویه مطبوع  اولیه، با سطح خروجی سرمایش عالی هستید وایت وستینگ هاوس بهترین گزینه شما خواهد بود که با خروجی سرمایش  36000 BTU میتواند مکان شمارا به بهترین نوع ممکن تهویه نماید  این سیستم تهویه مطبوع کوچک دیواری  مجهز به سیستم خنک کننده می تواند در هر مکان تقریبا  نصب شود.

  1 تومان
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  اگر در حال جستجو برای یک سیستم تهویه مطبوع  اولیه، با سطح خروجی سرمایش عالی هستید وایت وستینگ هاوس بهترین گزینه شما خواهد بود که با خروجی سرمایش  9000 BTU میتواند مکان شمارا به بهترین نوع ممکن تهویه نماید  این سیستم تهویه مطبوع کوچک دیواری  مجهز به سیستم خنک کننده می تواند در هر مکان تقریبا  نصب شود.

  1 تومان
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  کولر گازی پنجره ای  سفید وستینگهاوس اتاق شما را همیشه  خنک و با طراوت نگه خواهد داشت . این یک سیستم تهویه مطبوع پنجره ای برای اتاق متوسط ​​و که با رده انرژی A برای شما ساخته شده است . این نوع  تهویه مطبوع  پنجره ای دارای ظرفیت خنک کننده 12000 BTU و رتبه ستاره انرژی 6 است. دارای دو نوع سرعت فن برای انعطاف پذیری خنک کننده و کنترل دو جهته جهت جهت تنظیم دقیق...

  1 تومان
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  کولر گازی پنجره ای  سفید وستینگهاوس اتاق شما را همیشه  خنک و با طراوت نگه خواهد داشت . این یک سیستم تهویه مطبوع پنجره ای برای اتاق متوسط ​​و که با رده انرژی A برای شما ساخته شده است . این نوع  تهویه مطبوع  پنجره ای دارای ظرفیت خنک کننده 14000 BTU و رتبه ستاره انرژی 6 است. دارای دو نوع سرعت فن برای انعطاف پذیری خنک کننده و کنترل دو جهته جهت جهت تنظیم دقیق...

  1 تومان
 • ( 0 نظر )
  1 تومان

  کولر گازی پنجره ای  سفید وستینگهاوس اتاق شما را همیشه  خنک و با طراوت نگه خواهد داشت . این یک سیستم تهویه مطبوع پنجره ای برای اتاق متوسط ​​و که با رده انرژی A برای شما ساخته شده است . این نوع  تهویه مطبوع  پنجره ای دارای ظرفیت خنک کننده 18000 BTU و رتبه ستاره انرژی 6 است. دارای دو نوع سرعت فن برای انعطاف پذیری خنک کننده و کنترل دو جهته جهت جهت تنظیم دقیق...

  1 تومان